Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. (korábbi nevén NKM Energia Zrt.) által működtetett MVM kutatási oldal (elérhetőség: mvm-kutatas.frequest.com) részvételi- és nyereményjáték szabályzata

MVM kutatási oldal részvételi szabályzat

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. (korábbi nevén NKM Energia Zrt.) (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20., cg.: 01-10-140263, honlap címe https://www.mvmnext.hu, a továbbiakban: MVM Next) által működtetett MVM kutatási oldal (elérhető: mvm-kutatas.frequest.com) tagság regisztrációhoz kötött és önkéntes. A tagságot a regisztrált tagok bármikor, minden következmény nélkül megszüntethetik.

MVM kutatási oldal tag lehet minden olyan 18. életévét betöltött természetes személy, aki elfogadja a részvételi-és játékszabályzatot, valamint nyilatkozik az adatkezelési tájékoztató megismeréséről. Az online kutatásokra történő felkérés a regisztrációkor megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben történik, amelyhez szükséges a regisztrációkor feliratkozni a hírlevél küldésre. Ezeknek hiányában a regisztráció, így az MVM kutatási oldalhoz történő csatlakozás nem történhet meg.

Az MVM kutatási tagsággal összefüggő adatkezelésre https://www.mvmnext.hu/Adatvedelem/adatvedelmi-tajekoztatok/adatvedelmi-tajekoztatasok oldalon található „Adatkezelési tájékoztató - kutatási panel” elnevezésű menüpontban található dokumentumban foglaltak az irányadóak.

Egy személy csak egyszer, egy e-mail címmel regisztrálhatja magát, továbbá egy kérdőívet csak egyszer tölthet ki. Amennyiben ugyanazon személy több e-mail címet használva válik az MVM kutatási oldal tagjává, a kutatási oldal üzemeltetői kizárják őt a további kutatásokból.

Az MVM kutatási oldal tagjai csak saját maguk használhatják azonosítójukat, másnak azt nem adhatják át. Amennyiben azonosítójuk illetéktelen kezekbe kerül, értesítik az mvm-kutatas.frequest.com üzemeltetőit.

Az MVM kutatási oldal tagjai vállalják, hogy válaszaikkal valós adatokat közölnek, valamint saját véleményüket osztják meg a kutatókkal. Továbbá nem másolhatják, nyomtathatják, tárolhatják vagy továbbíthatják a kutatásokban szereplő, nem nyilvános, bizalmas, tulajdonjog tárgyát képező vagy szakmai titokként kezelendő információkat, anyagokat.

Az mvm-kutatas.frequest.com oldalt üzemeltetők minden egyes kutatás után ellenőrzik az adatok valódiságát. Amennyiben az adatok nem felelnek meg a valóságnak, az üzemeltetők fenntartják a jogot a tagság azonnali megszüntetésére.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. fenntartja azt a jogot, hogy a mvm-kutatas.frequest.com oldalon található szabályzatokat megváltoztassa.

MVM kutatási oldalhoz kapcsolódó nyereményjáték szabályzat

1. A nyereményáték szervezője és lebonyolítója

A nyereményjáték szervezője az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. (korábbi néven NKM Energia Zrt.) (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20., cg.: 01-10-140263, honlap címe: https://www.mvmnext.hu , a továbbiakban: MVM Next, vagy Szervező).

A nyereményjáték lebonyolítója az MVM Services Zrt. (korábbi nevén NKM Nemzeti Közművek Zrt.) (1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28., cg.:01-10-048351, honlap címe: www.mvm.hu, a továbbiakban: Lebonyolító).

2. A nyereményjáték időtartama, részvételi feltételek

A nyereményjáték 2019. augusztus 26-tól visszavonásig tart.

A nyereményjátékban az a természetes személy (továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki a részvételi szabályzat alapján regisztrált tagja az MVM kutatási oldalnak (elérhető: mvm-kutatas.frequest.com) és legalább egy kérdőívet a nyereményjáték időtartama alatt a kérdőívben elvárt módon kitöltött és a kitöltés sikerességéről a kérdőív végén megjelenő rendszerüzenetben visszajelzést kapott.

A fentiek szerint a Játékos a jelen játékszabályzatban foglalt feltételekkel jogosulttá válik a nyeremények sorsolásán való részvételre, és a nyereményekre a 3. pont szerint.

Az MVM kutatási oldal tagság önkéntes, azt a Szervező díjmentesen biztosítja. A regisztráció és jelen játékban való részvétel önmagában nem feltételezi semmilyen termék megvásárlását, vagy olyan szolgáltatás igénybevételét, amely fizetéshez kötött.

3. A nyereményjáték nyereményei*

Mindazon, a nyereményjátékban részt vevő MVM kutatási oldal tagok (Játékosok) között, akik a fenti promóciós időszakban a 2. pontban részletezettek szerint kérdőívet töltenek ki az MVM kutatási oldalon (elérhető: mvm-kutatas.frequest.com) és esetükben nem áll fenn valamely, a jelen Játékszabályzat szerinti kizáró ok (lsd. 5. pont), a következő nyereményeket sorsoljuk ki:

Az adott negyedéves sorsoláson azok a Játékosok vesznek részt, akik a sorsolást megelőző negyedévben legalább 1 kérdőívet kitöltöttek a 2. pontban részletezettek szerint.

Az adott féléves sorsoláson azok a játékosok vesznek részt, akik a sorsolást megelőző félévben legalább 1 kérdőívet kitöltöttek a 2. pontban részletezettek szerint. A negyedéves sorsoláson kisorsolt nyertesek is részt vesznek a féléves sorsoláson.

Az éves sorsoláson azok a játékosok vesznek részt, akik adott tárgyévben (január 01 - december 30. közötti időszak) legalább 1 kérdőívet kitöltöttek a 2. pontban részletezettek szerint. Az éves sorsoláson a negyedéves, illetve a féléves sorsoláson kisorsolt nyertes Játékosok is részt vesznek.

Amennyiben egy Játékos több kérdőívet is kitölt, annyiszor vesz részt az adott időszaki sorsolásokban, ahány kérdőívet az adott sorsolási időszakban kitöltött.

A nyereményekkel kapcsolatos valamennyi járulékos adót és egyéb közterheket a Szervező viseli.

A nyeremények átadása

A nyereménysorsolás után a Lebonyolító a nyertessel az MVM kutatási oldal regisztrációja során megadott e-mail címén, e-mailben veszi fel a kapcsolatot. A nyertes a nyereményét az általa megadott e-mail címen kapja meg, a sorsolástól számított 30 napon belül.

Az átadásról a Szervező e-mailben megküldött jegyzőkönyvet készít.

A Lebonyolító fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményt nyilvános program keretében adja át a nyertesnek, melynek során kép és videó anyagot is készíthet.

4. A nyertesek kisorsolása, a nyertesek értesítése

A játék nyerteseit közjegyző jelenlétében, online sorsolással sorsoljuk ki az alábbi időpontokban:

1. negyedéves sorsolás időpontja**: Tárgyév 1. negyedévét követő hónap 10. munkanapja. A sorsolási adatbázisba azok kerülnek bele, akik 2. pontban részletezettek szerint kérdőívet töltöttek ki tárgyév január 01-e és tárgyév március 31-e közötti időszakban.

2. negyedéves sorsolás időpontja: Tárgyév 2. negyedévét követő hónap 10. munkanapja. A sorsolási adatbázisba azok kerülnek bele, akik 2. pontban részletezettek szerint kérdőívet töltöttek ki tárgyév április 1-e és tárgyév június 30-a közötti időszakban.

3. negyedéves sorsolás időpontja: Tárgyév 3. negyedévét követő hónap 10. munkanapja. A sorsolási adatbázisba azok kerülnek bele, akik 2. pontban részletezettek szerint kérdőívet töltöttek ki tárgyév július 01-e és tárgyév szeptember 30-a közötti időszakban.

4. negyedéves sorsolás időpontja: Tárgyév 4. negyedévét követő hónap 10. munkanapja. A sorsolási adatbázisba azok kerülnek bele, akik 2. pontban részletezettek szerint kérdőívet töltöttek ki tárgyév október 01-e és tárgyév december 31-a közötti időszakban. 

 

1. féléves sorsolás időpontja: Tárgyév 1. félévét követő hónap 10. munkanapja. A sorsolási adatbázisba azok kerülnek bele, akik 2. pontban részletezettek szerint kérdőívet töltöttek ki tárgyév január 01-e és tárgyév június 30-a közötti időszakban.

2. féléves sorsolás időpontja: Tárgyév 2. félévét követő hónap 10. munkanapja. A sorsolási adatbázisba azok kerülnek bele, akik 2. pontban részletezettek szerint kérdőívet töltöttek ki tárgyév július 1-e és tárgyév december 31-e közötti időszakban.

Éves sorsolás időpontja: Tárgyévet követő hónap 10. munkanapja. A sorsolási adatbázisba azok kerülnek bele, akik 2. pontban részletezettek szerint kérdőívet töltöttek ki tárgyév január 01-e és tárgyév december 31-e közötti időszakban.

 

A sorsolások helyszíne: az MVM Services Zrt. Marketing és Ügyfél-kommunikációs Igazgatóságának irodahelyisége (1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.)

A nyerteseket e-mail formájában értesítjük az MVM kutatási oldalon történt regisztráció során megadott e-mail címen, legkésőbb a sorsolást követő 10 munkanapon belül. A nyertesek nevét és irányítószámát közzétesszük a https://mvm-kutatas.frequest.com/hirek oldalon. A nyilvánosságra hozatal során csak a nyertesek neve és irányítószáma jelenik meg.

A Lebonyolító a sorsolások alkalmával nyereménytípusonként a nyereménnyel megegyező számú tartalék nyertest sorsol ki. A tartalék nyertesek sorsolásának módja, helye és ideje megegyezik a nyertesek sorsolásával. A tartalék nyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre abban az esetben, ha a sorrendben az adott tartalék nyertes előtt levő bármely nyertes/tartalék nyertes bármely – jelen Játékszabályzatban megjelölt – feltételnek nem felel meg és a nyereménysorsolásból kizárásra kerül, illetve a nyeremény átvételére a sorsolást követő 30 napon belül nem jelentkezik.

 

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyeremények átadásról a médiában (sajtó, televízió stb.) beszámoljon. Ennek során a nyertesek neve, képmása a médiában, valamint más promóciós- és reklámcélokat szolgáló audio-, fotó- és videó anyagokban megjelenhet.

5. A nyereményjátékból való kizárás 

A nyereményjátékban nem vehet részt, és kizárásra kerül az a személy, aki a jelen részvételi- és játékszabályzat feltételeit akár teljes egészében, akár bármely rendelkezése tekintetében nem fogadja el.

A nyereményjátékban nem vehet részt az a személy, aki a 6. pont szerint személyes adatai jelen nyereményjátékkal összefüggő bármilyen jellegű kezelése, továbbítása, felhasználása ellen bármilyen formában tiltakozik.

A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező, továbbá a Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az egyéb, a lebonyolításban közvetlenül részt vevő személyek és azok közeli hozzátartozói hozzátartozói (Ptk. 8:1.  § (1) bekezdésének 2. pontja).

6. Adatkezelés és adatvédelem 

A nyereményjátékban résztvevő személy a 2. pontban részletezett formában történő kérdőív kitöltésével és a jelen Játékszabályzat elfogadásával hozzájárul személyes adatainak a jelen nyereményjáték lebonyolítása céljából, a jelen részvételi- és játékszabályzat szerinti körben történő Szervező általi kezeléséhez, és a Lebonyolító részére történő továbbításához (a 4. pont szerinti esetekben nevének és képmásának nyilvánosságra hozatalához is, figyelemmel a Ptk. 2:48.  § (1) bekezdésben foglaltakra).

Egyebekben a nyereményjátékkal összefüggő adatkezelésre a https://www.mvmnext.hu/Adatvedelem/adatvedelmi-tajekoztatok/adatvedelmi-tajekoztatasok alatt található "Nyereményjátékokhoz, promóciókhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztatók" elnevezésű menüpontban található dokumentumban foglaltak az irányadóak.

A Szervező a nyereményjáték során tudomásukra jutott adatokat bizalmasan kezelik.

Az MVM kutatási oldalra történő regisztráció feltétele a jelen Részvételi és Játékszabályzat elfogadása, ennek hiányában nem jön létre a regisztráció, így nyereményjátékban történő részvétel sem lehetséges.

7. Egyéb kikötések

A nyereményjáték szervezése, lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen részvételi- és játékszabályzat szerint történik.

Amennyiben a részvételi- és játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a részvételi- és játékszabályzatot indoklás nélkül megváltoztassa.

A Szervező a részvételi- és játékszabályzat módosítását a https://mvm-kutatas.frequest.com/hirek weblapon teszi közzé.

 

A nyereményjátékban való részvétel önkéntes.

 

Ha a résztvevő a jelen részvételi- és játékszabályzatot – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a játékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.

A nyereményjátékban résztvevő személy minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan, feltétel nélkül elfogadja a jelen részvételi- és játékszabályzat feltételeit, továbbá lemond a nyereményjáték lebonyolításával, a nyereményekkel és a nyertesekkel kapcsolatban a Szervezővel szembeni bármely jogorvoslati út igénybevételének lehetőségéről.

A Szervező kifejezetten kiköti, hogy a Ptk. 6:121. § (1) bekezdésének a.) pontjában foglaltakra is figyelemmel a jelen nyereményjátékból eredő követelések bírósági úton nem érvényesíthetők.

A nyereményjátékban való részvétellel a résztvevő személy kijelenti, hogy elolvasta, megértette és feltétel nélkül elfogadja a jelen részvételi- és játékszabályzat feltételeit.

* A megnyerhető nyeremények értékei nem változtak az eredeti kiíráshoz képest, viszont a korábbi nyeremények korlátozott felhasználhatósága miatt a Szervező a koncert, hangverseny, repülőjegy, könyv, stb. vásárlására fordítható utalványok helyett egységesen elektronikai termékekre beváltható online utalványokra cserélte a nyereményeket a 2020. évi sorsolásoktól kezdődően.

** A 2021-es évi első negyedéves, közjegyző jelenlétében történő sorsolást a járványhelyzet miatt a 2021-es évi első féléves sorsolással egy időben tartjuk meg.